News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดการประชุมมอบนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการประชุมเตรียมการจัดงานถวายกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุม บรรยายพิเศษและมอบนโยบายฯ ร่วมกับ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารวมประชุมทั้งสิ้น 40 ท่าน ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook...

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด โครงการประชุมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารบุคคลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เกษียณได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการลดภาวะเครียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ สร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

https://www.facebook...

ข่าว

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ สาขาวิชาการโรงแรม)

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างกลโรงงาน)

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศ การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ๑/๒๕๖๒

ประกาศ การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

แนวทางการดำเนินงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)

  &nb...

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒