News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

ข่าว

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๔ อัตรา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา (ภายนอก) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดแ...

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา (ภายใน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ดาวน์โหลดแ...

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองและเครื่องมือวิเคราะห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)