News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 แผนกช่างไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC จัดการอบรมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ภายใต้โครงการ Light for a Better life โดยได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จาก บริษัท Gpsc โดยมี ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายธัญญพัฒน์ กิติโพธิกลาง ครูแผนกช่างไฟฟ้า เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ใครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมช่างฝีมือในอนาคต รองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ช่วยปลูกฝังให้นักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีและมีอุดมการณ์ในการทำงาน เป็นการช่วยเหลือชุมชน สังคม นั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook...

ข่าว

แนวทางการดำเนินงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)

  &nb...

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (หมวดวิชาภาษาไทย)

ประกาศ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ และ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ คนงานหญิง)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง (หมวดวิชาภาษาไทย)

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อชดเชยเครื่องมือที่ชำรุด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตรจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,การโรงแรม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตรจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,การโรงแรม)