News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

ข่าว

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา สาชาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ชุดทดลองแล...

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศ ขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ จำนวน ๓ อัตรา

เกณฑ์การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบอลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับภาค

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑๒ อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 10 อัตรา

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 12 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา

ตารางเวร เดือนพฤศจิกายน 2561

ประกาศ ขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562