News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ บริษัท มิซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมใช้โปรแกรม GX Work3 ให้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ดีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติระบบอัตโนมัติ อาคารวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ข่าว

ประกาศ ขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ จำนวน ๓ อัตรา

เกณฑ์การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบอลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับภาค

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑๒ อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 10 อัตรา

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 12 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา

ตารางเวร เดือนพฤศจิกายน 2561

ประกาศ ขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 อัตรา