News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา แสดงความจำนงเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 739 คน เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 237 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 502 คน ณวิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา แสดงความจำนงเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 739 คน เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 237 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 502 คน ณวิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบหมายให้นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและคงามร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพพิสัย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิด ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันที่ 1-2 เมษายน 2564 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รับผิดชอบดูแลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางหลักสูตร EEC Model Type A ให้กับนักศึกษาสาขาไฟฟ้าจำนวน 20 คน จากโครงการความร่วมมือกับบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมกำลังคนรองรับระเบียงเศรษฐกิจ “EEC” โดยมีคุณนาธาร จันทรสุริ Product Specialist บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด เป็นวิทยกรในการอบรมในครั้งนี้

ข่าว

วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม ในสาขาที่ยังไม่เต็ม ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปริญญาตรี.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

เข้าศึกษาต...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)

จำนวนการรับนักเรียน (รอบปกติ) / คุณสมบัติผู้สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564

จำนวนการรับนักศึกษา (รอบปกติ) / คุณสมบัติผู้สมัครเรียน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัครเรียน สอบ ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564

หลักเกณฑ์และแนวการปฎิบัติ (การลงทะเบียนเรียน/ขึ้นทะเบียน/รายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประกาศ รายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง (โควตา ปีการศึกษา 2564) ลงทะเบียนวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง (โควตา ปีการศึกษา 2564) ภายนอก