News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก นำโดย นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายธัญญพัฒน์ กิติโพธิกลาง หัวหน้างานศูนย์ประสานงานฯ (EEC) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการพัฒนาบุคลากรแบบ EEC Model : บทเรียนความร่วมมือที่ผ่านมาและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยนายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) กล่าวเปิดประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเสม็ด ชั้น 1 โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชีระดับ ปวช. และปวส. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการแข่งขัน ????️????️ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมด้วย -โล่ประกาศเกียรติคุณ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี – ทุนการศึกษา 20,000 บาท – ทุนเรียนดีคณะบัญชี (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) -เครื่องคำนวณ casio รุ่น Js 40B มูลค่า 1,890 บาท ผู้เข้าแข่งขัน 1.นางสาววรณัน มีโพธิ์ 2.นางสาววราภรณ์ มีบุตร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ส้มไทย ศิริเมร์ อาจารย์กันต์ฤทัย ไชโย อาจารย์อัจฉรียา ยอดดำรงค์

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ การบริหารการจัดการศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง รวมไปถึงการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมโดยใช้แขนกลอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ข่าว

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)