การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแถลงกติกาการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน และดำเนินการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก (The Robotics Automation Competition for Vocational Education) วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแถลงกติกาการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน และดำเนินการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก (The Robotics Automation Competition for Vocational Education) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กล่าวรายงานโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดงานโดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อให้ครู และนักเรียนนักศึกษา สามารถ การเขียนโปรมแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ทราบข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนในการส่งผลงานหุ่นยนต์ฯ เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงยกระดับคุณภาพของ ครูและนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดความชำนาญสามารถปฏิบัติงานได้จริง และเกิดประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสถานประกอบการ ได้แก่ ๑. บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ๒. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ๓. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ๔. บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด ๕. บริษัท แอลดี ไดแด็คติด (ประเทศไทย) จำกัด ๖. บริษัท ซีเทค ไดแด็คติค จำกัด ๗. บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ ๘. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา