ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หมวดวิชาสามัญ