ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดระยอง

                ระยอง….เป็นจังหวัดขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศ  เป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  มีสภาพเศรษฐกิจดี มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  คือ 1,143,740  บาท/ คน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  เท่ากับ  672,104  ล้านบาท  ซึ่งมาจากสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ กว่าร้อยละ  92
                แต่เดิมจังหวัดระยองเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองผลไม้ดีของภาคตะวันออ  ไม่ว่าจะเป็นมังคุด ทุเรียน เงาะ รวมทั้งอาหารทะเลสด แปรรูป กะปิ น้ำปลา เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวย และสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม   นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม  มีชายหาดยาวสวยเลียบขนานไปกับอ่าวไทย  และเกาะสวยงามระดับโลก เช่น เกาะเสม็ดที่รู้จักกันแพร่หลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด  คือ ภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลสรุปจังหวัดระยอง ปี 2553)
                จังหวัดระยองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม  นับตั้งแต่ค้นพบก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยเมื่อปี  พ.. 2520 เป็นการเริ่มต้นยุค โชติช่วงชัชวาล และเป็นที่มาของ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ( Eastern Seaboard Development Program ) ในปี 2524 ช่วงระยะเวลาเกือบ  30 ปี ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมนำการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม >>>>ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดและที่ตั้ง

จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ              ติดต่อกับเขตอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง และอำเภอศรีราชาของจังหวัดชลบุรี

ทิศใต้                จดทะเลอ่าวไทย พื้นที่ฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ของอ่าวไทย

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขตอำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม ของจังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเขตอำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง ของจังหวัดชลบุรี

       

การปกครองและประชากร

แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อำเภอ โดยประกอบด้วย 54 ตำบล 439 หมู่บ้าน 80 ชุมชน ส่วนด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 40 แห่ง ประชากรของจังหวัดระยอง ณ ธันวาคม  2558  มีทั้งสิ้น 688,999 คน เป็นชาย 339,333 คน คิดเป็นร้อยละ49.33 เป็นหญิง 349,666 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 ของประชากรทั้งหมด อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมือง มีจำนวน 271,460  คน อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเขาชะเมา มีจำนวน 23,816 คน จำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัดรวม 323,056 ครัวเรือน อำเภอเมืองระยองมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ 527.60 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อำเภอบ้านฉาง292.10 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด คืออำเภอวังจันทร์ 65.8 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร จากการคาดการณ์ว่าประชากรของจังหวัดระยองจะเพิ่มเป็น 698,017 คนในปี 2561 แต่ในสภาพความเป็นจริง จังหวัดระยองมีประชากรมากกว่าตัวเลขในทะเบียนราษฎร์ไม่ต่ำกว่า 300,000 คน ทั้งนี้เกิดจากการอพยพเข้ามาในแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา และสาระที่เป็นประโยชน์ด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับจังหวัดระยองเพิ่มเติม >>>> ตามเวปไซต์ และ LINK ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายสรุปจังหวัดระยอง 2560

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดระยอง 2559

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 2558 – 2561

GPP จังหวัดระยอง

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2548-2558

 

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2559

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2558

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2557

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2556

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2555

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2554

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2553

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2552

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2551