ข้อมูลอาคารสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อาคารโรงยิ

1. อาคารโรงยิม

2. อาคารคหกรรม

3. อาคารการท่องเที่ยว

4. อาคารสารสนเทศ

5. อาคารช่างเชื่อมเก่า

6. อาคารอิเล็กทรอนิกส์

7. อาคารบริหารธุรกิจ

8. อาคารปิโตรเคมี

9. อาคารโรงอาหาร

10. อาคารเรียนเขียนแบบ 2 ชั้น

11. อาคารช่างก่อสร้าง

12. อาคารตึกอำนวยการ

13. อาคาร AUA

14. อาคารพัสดุ

15. อาคารเขียนแบบเทคนิคพื้นฐาน

16. อาคารเรียนสามัญ

17. อาคารไฟฟ้ากำลัง

18. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19. อาคารช่างยนต์

20. อาคารช่างกลโรงงาน

21. อาคาร 4 ชั้น (อาคาร 13)

22. อาคาร 4 ชั้น (อบจ)

23. อาคารโรงยาง

24. อาคารเทคนิคพื้นฐาน

25. อาคารตึกส้ม

26. อาคารการโรงแรม

27. อาคารธนาคาร