งานวางแผนและงบประมาณ

—>ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561<—

** แผนปฏิบัติราชการ

** แผนพัฒนาสถานศึกษา 

** แผนโครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

** รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

** ปฏิทินปฏิบัติงาน

** แบบฟอร์ม สผ.งาน

** แบบฟอร์ม สผ.แผนก

** แบบฟอร์มโครงการ

** แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ