ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างค่านิยมและปรับภาพลักษณ์ให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง จึงได้จัดโครงการอาชีวะอาสา ภายใต้ “โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒” โดยได้รับเกียรติ จากท่านสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งศูนย์บริการอาชีวะอาสา จะให้บริการประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของยานพาหนะ, ตรวจสภาพรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยลง รวมทั้งให้บริการกรณีฉุกเฉินนอกพื้นที่ โดยจะจัดตั้งศูนย์บริการอาชีวะอาสา ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๐.๓๐ น. (๒ ผลัด) ณ บริเวณปั้ม ปตท. สมาพันธ์พัฒนา จำกัด ถนนสาย ๓๖ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Written by