นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ กับมหาวิยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,สถาบัน ATP ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by