ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 ที่ต้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นำเอกสารมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคม 2564

ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 ที่ต้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นำเอกสารมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคม 2564

เอกสารที่ต้องนำมาดำเนินการ
(1) สำเนาหมายเรียก = 2 ฉบับ
(2) สำเนาใบสำคัญ สด.9 = 2 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน = 2 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประชาชน = 2 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา = 2 ฉบับ

ส่งเอกสารที่

อาจารย์ อภิรมย์
อาจารย์ ดิเรก (แผนกช่างเชื่อมโลหะ)