ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี

  1. สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

  2. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  3. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

  4. สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี

  5. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบทุกหน้า

Written by