ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

View Fullscreen

 

หมายเหตุ : แก้ไขรายชื่อในคำสั่งเวรยาม จากนางสาวธันยพร  เป็นนางสาวปรารวี  ประกิ่ง