ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียนเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน และไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

View Fullscreen

Written by