ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

View Fullscreen

Written by