ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากขาดเรียนเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน และไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562

View Fullscreen