ประกาศvวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พันสภาพเนื่องจากขาดเรียนเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาเกินกว่า ๑๕ วัน ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ และไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

View Fullscreen