ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคระยอง

สถานที่ตั้ง   วิทยาลัยเทคนิคระยองตั้งอยู่เลขที่ 086/13 ถนนตากสินมหาราช

0000000000ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

0000000000โทรศัพท์ 038-611-160, 038-611-192 โทรสาร 038-870-717

0000000000มีพื้นที่ 76 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา

ความเป็นมา   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2481 กรมอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษาร่วมกับจังหวัดระยองได้จัดตั้ง “โรงเรียนช่างไม้ระยอง”  ขึ้นโดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเก๋ง ซึ่งเป็นวัดร้าง (ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลระยอง) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ จาก นายเหลียง เปี่ยมพงศ์สานต์ และจัดตั้งเป็นสถานศึกษาอันเป็นตำบลที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคระยองในปัจจุบัน

ความเป็นมา  ในปีพ.ศ.2501 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 5 ไร่ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างไม้ระยอง” เมื่อ พ. ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวม “โรงเรียนการช่างไม้ระยอง” และ “โรงเรียนการช่างสตรีระยอง” เป็นโรงเรียนเดียวกัน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนการช่างระยอง” และได้รับอนุมัติให้ชื่อเป็น “โรงเรียนเทคนิคระยอง” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2520 ต่อมาได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยโดยให้ชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคระยอง” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2523 จนถึงปัจจุบัน

การจัดการศึกษา

พ.ศ.2481 เปิดการสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นต้น หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบประโยคประถมศึกษา(ป.4) เข้าเรียนแผนกช่างไม้ และมีนักเรียนรุ่นแรก 34 คน 

พ.ศ.2485  เปิดสอนแผนกช่างตัดผม หลักสูตร 2 ปี แล้วยุบไป เพราะไม่มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 

พ.ศ.2492  เปิดสอนแผนกช่างตัดผมครั้งที่ 2 และขยายห้องเรียนแผนกช่างไม้ ปีที่ 1 เพิ่มเป็น 3 ห้องเรียน

พ.ศ.2493 ยุบแผนกช่างตัดผมเป็นครั้งที่ 2 

พ.ศ.2496 ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับผู้จบชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นและรับผู้จบชั้นมัธยมปีที่ 3 สายสามัญ หลักสูตร 3 ปี แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง                             

พ.ศ.2500 เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกช่างยนต์   

พ.ศ.2503 เปิดสอนระดับอาชีวะชั้นสูง แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง และยุบแผนกช่างยนต์ 

พ.ศ.2506 เปิดสอนแผนกช่างยนต์ครั้งที่ 2 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สายอาชีพ แผนกช่างก่อสร้าง           

พ.ศ.2513 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น                       

พ.ศ.2519  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างกลโรงงาน 

พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างไฟฟ้า     

พ.ศ.2522 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกพณิชยการ   

พ.ศ.2524  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แผนกเทคนิคปฏิบัติการ เป็นหลักสูตร 2 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) สายวิทยาศาสตร์         

พ.ศ.2527  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสาขาเทคนิคยานยนต์                                                                       

พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิคเคมีอุตสาหกรรมเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์                                 

พ.ศ.2533 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม                                                                                     

พ.ศ.2534  เปิดสอนระดับช่างชำนาญงานระบบทวิภาคี (Dual-System) ตามโครงการช่างฝึกหัดไทย-เยอรมัน สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม                                                         

พ.ศ.2535  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เปิดสอนระดับช่างชำนาญงานระบบทวิภาคี (Dual-System) ตามโครงการฝึกหัดไทย-เยอรมัน สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม             

พ.ศ.2537  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 7 สาขา คือ สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคโลหะการ สาขางานเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งและควบคุม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

สภาพชุมชน

000000สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะมีความงามของธรรมชาติ  เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเล  เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพ  และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ

000000วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ราชการ  คือ โรงเรียนประจำจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัด  ชุมชนสัมฤทธิ์  ชุมชนมุสลิมปากคลอง ชุมชนทางไผ่  มีอาชีพค้าขายขนาดเล็ก รับจ้าง และทำสวนมะม่วง พุทรา ประมง แพปลา  สภาพเศรษฐกิจปานกลาง ชุมชนมีความสัมพันธ์กับวิทยาลัยค่อนข้างดี และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา