ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วิทยาลัยเทคนิคระยอง