พิธีเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินงานโดย บริษัท ADVANCE POWERTECH ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากคุณสมนึก วิทยารักษ์สรรค์ ประธานผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอดวานซ์พาวเวอร์เทค จำกัด เข้าร่วมการประชุมพร้อมมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน มูลค่า 32,000 บาท แก่วิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 100 ท่าน และได้รับเกียรติจาก Mr. Bryan Xie ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้า จากประเทศจีน และ คุณปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ผู้เชียวชาญด้านพลังงานทางเลือกและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มาเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง