วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายบรรเจิด แย้มกลิ่น ตำแหน่งหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้กล่ายรายงานและบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by