วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยยั่งยืน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้กับประเทศไทย โดยยกระดับมาตราฐานอาหารไทยจากระดับชุมชน สร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารแปรรูปธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by