วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้สัมผัสอาหารของสถานศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการตลาด เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก