วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารสถาศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563 และการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ การย้ายของรองผู้อำนวยการฯ และการบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฯ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง