วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชีระดับ ปวช. และปวส. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการแข่งขัน ????️????️ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมด้วย -โล่ประกาศเกียรติคุณ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี – ทุนการศึกษา 20,000 บาท – ทุนเรียนดีคณะบัญชี (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) -เครื่องคำนวณ casio รุ่น Js 40B มูลค่า 1,890 บาท ผู้เข้าแข่งขัน 1.นางสาววรณัน มีโพธิ์ 2.นางสาววราภรณ์ มีบุตร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ส้มไทย ศิริเมร์ อาจารย์กันต์ฤทัย ไชโย อาจารย์อัจฉรียา ยอดดำรงค์