วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดการประชุมมอบนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการประชุมเตรียมการจัดงานถวายกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุม บรรยายพิเศษและมอบนโยบายฯ ร่วมกับ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารวมประชุมทั้งสิ้น 40 ท่าน ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485