วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบออนไลน์” ภายใต้โครงการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการปฏิรูปการอาชีวศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตราฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพภานในและภายนอก โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดระยองเข้าร่วม จำนวน 11 สถานศึกษา ณ ห้องประชุม Smart Class Room อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง