วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ. 2562-2565) พร้อมบรรยายพิเศษ รับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี โดยมีนายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมในโครงการประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 21 แห่ง ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX