วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ การบริหารการจัดการศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง รวมไปถึงการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมโดยใช้แขนกลอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง