วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมประมวลผลการให้คะแนน สิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้กล่าวรายงานโดย ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 23 คน ได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และ นายชวาล แข็งแรง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมประมวลผลการให้คะแนน เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการประเมินผล และปรับปรุงการจัดทำข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนนการประกวดฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม ตามเป้าหมายด้วยหลักธรรมาภิบาล ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ณ ห้องแสงเพชร 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX