วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ณ อาคารช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by