วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก นำโดย นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายธัญญพัฒน์ กิติโพธิกลาง หัวหน้างานศูนย์ประสานงานฯ (EEC) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการพัฒนาบุคลากรแบบ EEC Model : บทเรียนความร่วมมือที่ผ่านมาและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยนายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) กล่าวเปิดประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเสม็ด ชั้น 1 โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี