วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และนายบรรเจิด แย้มกลิ่น หัวหน้างานทวิภาคี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการพร้อมกับบรรยายพิเศษก่อนออกฝึกงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ณ อาคาร ห้องประชุม ชั้น 4 อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง