วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ยังร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ยังร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 

 

https://www.facebook.com/rayongtechnicalcollege?epa=SEARCH_BOX