วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดอบรมนักศึกษา เรื่องการทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเกี่ยวกับการผลิต โพลีเอสทีลีน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุม เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ “EEC” จังหวัดระยอง ให้มีทักษะด้านวิชาชีพรองรับความต้องการกำลังคน ในอุตสาหกรรม New S-Cure ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มบริษัท ดาว (ประเทศไทย) ได้แก่ คุณณัฐยา บุญสมบัติ ตำแหน่งผู้จัดการแผนกโพลีเอสทีลีน คุณศิราวุธ ถวิล ตำแหน่ง Senior Technical และคุณพิเชฐ เรืองทอง ตำแหน่ง Operator ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก