วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา (Excellent Center) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคระยอง