วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เข้าร่วมรับมอบเครื่องปั้มลม จากบริษัทธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด และยังได้รับการฝึกอบรมสาธิตการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องปั้มลมและเครื่องมือลม โดยวิทยาการ นายรชณัฐ สงวนวนชาติ ตำแหน่ง sales & marketing director นายณัฐพล สะธรรมกิจ ตำแหน่ง Engineering & Business Development managey ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเครื่องกล(ช่างยนต์) โดยมีครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 6 สถานศึกษา ดังนีี้ วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด, วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง, วิทยาลัยการอาชีพแกลง และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485