วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง