วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by