วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 แผนกช่างไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC จัดการอบรมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ภายใต้โครงการ Light for a Better life โดยได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จาก บริษัท Gpsc โดยมี ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายธัญญพัฒน์ กิติโพธิกลาง ครูแผนกช่างไฟฟ้า เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ใครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมช่างฝีมือในอนาคต รองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ช่วยปลูกฝังให้นักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีและมีอุดมการณ์ในการทำงาน เป็นการช่วยเหลือชุมชน สังคม นั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&sk=media_set&set=a.875414682834721&type=3