ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบให้นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้กล่าวรายงานโดย ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเข้าร่วม จำนวน 57 ทีม และ สถานศึกษาในสังกัดอุดมศึกษา จำนวน 14 ทีม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมเวิลด์ไดแด็ก (WORLD DIDAC ASSOCIATION) ในการจัดกิจกรรมการอบรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจหันมาสนใจศาสตร์ ด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ก้าวไปสู่ในยุคประเทศไทย 4.0