สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีความร่วมมือ เพื่อการจัดหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถพัฒนาทักษะให้เป็น “AI อาชีวะ” อย่างมืออาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง *วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และบุคคลากรระดับอาชีวศึกษา ที่จำเป็นต่อการทำงานภาคอุตสาหกรรมในยุคIndustry 4.0 นำไปสู่การสร้างอาชีพ *สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ System Design for Industrial AI Technology มุ่งเน้นการออกแบบระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาการผลิตและดิจิทัล Data Collect and Data management for AI มุ่งเน้นการจัดการเก็บและคัดเลือกข้อมูลในการแสดงผลและวิเคราะห์ Apply AI Technology For Industrials มุ่งเน้นความรู้การส่งผ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผล *โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรเป็นการเรียนแบบสะสม 3 รายวิชา ใช้เวลาการเรียนรวมทั้งหมด 5 วัน (35 ชั่วโมง) การเรียนจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Workshop) ฝึกอบรมในสถานศึกษา กลุ่มละ 35 ชั่วโมง (5 วัน) กิจกรรมศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา) กลุ่มละ 5 ชั่วโมง (1 วัน) – สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล – สถานประกอบการในเครือข่ายความร่วมมือ กรณีศึกษาหลังจากกิจกรรมศึกษาดูงาน (รายงาน) 5 ชั่วโมง (1 วัน) กิจกรรมการฝึกงาน (Internship) 120 ชั่วโมง (15 วัน) (เฉพาะผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าฝึกงาน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมครบทั้ง 3 รายวิชาและเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบและประเมิน (Post test) มากกว่า 80% จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร *คุณสมบัติผู้สมัคร 1. นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือบุคลากรอาชีวศึกษา สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ อุตสาหการ โลจิสติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (GPA) * ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีความร่วมมือ เพื่อการจัดหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถพัฒนาทักษะให้เป็น “AI อาชีวะ” อย่างมืออาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
*วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และบุคคลากรระดับอาชีวศึกษา ที่จำเป็นต่อการทำงานภาคอุตสาหกรรมในยุคIndustry 4.0 นำไปสู่การสร้างอาชีพ
*สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
System Design for Industrial AI Technology
มุ่งเน้นการออกแบบระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาการผลิตและดิจิทัล
Data Collect and Data management for AI
มุ่งเน้นการจัดการเก็บและคัดเลือกข้อมูลในการแสดงผลและวิเคราะห์
Apply AI Technology For Industrials
มุ่งเน้นความรู้การส่งผ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผล
*โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเป็นการเรียนแบบสะสม 3 รายวิชา ใช้เวลาการเรียนรวมทั้งหมด 5 วัน (35 ชั่วโมง) การเรียนจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Workshop)
ฝึกอบรมในสถานศึกษา กลุ่มละ 35 ชั่วโมง (5 วัน)
กิจกรรมศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา) กลุ่มละ 5 ชั่วโมง (1 วัน)
– สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
– สถานประกอบการในเครือข่ายความร่วมมือ
กรณีศึกษาหลังจากกิจกรรมศึกษาดูงาน (รายงาน) 5 ชั่วโมง (1 วัน)
กิจกรรมการฝึกงาน (Internship) 120 ชั่วโมง (15 วัน) (เฉพาะผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าฝึกงาน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมครบทั้ง 3 รายวิชาและเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบและประเมิน (Post test) มากกว่า 80% จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร
*คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือบุคลากรอาชีวศึกษา
สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ อุตสาหการ โลจิสติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (GPA)
* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ