สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษามอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดัรับเกียรติจากท่านธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิทวัต ปัจจมะวัต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมฯ เพื่อให้แผนการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนากำลังคนเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 262 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX