อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด โครงการประชุมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารบุคคลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เกษียณได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการลดภาวะเครียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ สร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX