เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ (Mini English Program) โดยจัดหาครูต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถสอนได้ทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกับ Bulacan State University ในการส่งบุคลากร มาสอนให้กับนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by