โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานอาหาร Thai Model Set ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ