โครงการร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย – จีน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาการศึกษาเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจิน โป๋ห่าย โดยได้ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษา (ค่าบำรุงการศึกษาและค่าที่พักฟรี) ให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทยเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งหมด 25 คน ในสาขาต่อไปนี้ 1. สาขายานยนต์ไฟฟ้า 2. สาขาเทคนิคการผลิต CNC 3. แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 4. สาขาระบบสมองกลฝันตัว IOT