ในวันที่ ๒๔–๒๕ พฤศจิกายน และ ๑–๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้ดำเนินโครงการ Light for better Life โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมหมอไฟฟ้า ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ให้กับโรงเรียนวัดน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Written by