You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

12/08/2016 - 09:21 ข้อมูลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2559
11/29/2016 - 17:52 ตารางเวรเดือนธันวาคม 2559
11/29/2016 - 09:49 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
11/23/2016 - 15:44 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ปี 2559
11/23/2016 - 08:45 ประกาศผลการแข่งขัน การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2559
11/22/2016 - 14:10 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559
11/18/2016 - 14:22 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ปี 2559
11/17/2016 - 08:27 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560
11/16/2016 - 12:49 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 600 Kn จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560
11/14/2016 - 15:14 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์

ผู้ใช้ที่ออนไลน์

  • admin