You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

02/06/2017 - 15:59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 600 kn จำนวน 1 เครื่อง
02/06/2017 - 08:18 รายละเอียดที่พักผู้เข้าร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
02/06/2017 - 08:09 รายละเอียดและสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯและร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
02/06/2017 - 08:08 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมสาขาวิชาการองค์การนักสาขาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
02/06/2017 - 08:06 ตารางรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
02/02/2017 - 15:09 ตารางเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2560
02/02/2017 - 15:07 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ชุด
02/01/2017 - 13:09 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ปี 2559
02/01/2017 - 09:55 กำหนดการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
01/27/2017 - 15:33 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง งานทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 แก้ไขรายการวัสดุ

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์