You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

07/15/2016 - 17:12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
07/12/2016 - 11:00 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศฝ่ายวิชาการ (อบรม RMS)
07/12/2016 - 08:44 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
07/04/2016 - 13:16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
07/04/2016 - 08:13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา
07/01/2016 - 13:26 ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์
07/01/2016 - 10:31 ตารางเวรเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับแก้ไข
06/28/2016 - 12:14 ข้อบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2556
06/27/2016 - 15:02 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเอตร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 52 เครื่อง
06/23/2016 - 11:41 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์