You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

05/22/2017 - 13:54 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
05/19/2017 - 15:01 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ชั้นสูง จำนวน 1 ชุด
05/19/2017 - 14:58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์แบบ Volume License จำนวน 1 ชุด
05/18/2017 - 18:22 ประกาศแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 วันที่ 24 มิ.ย.2560 ,ระดับ ปวส.1 วันที่ 25 มิ.ย.2560,ระดับ ปวช.2 วันที่ 15 ก.ค.2560 และระดับ ปวช.3และปวส.2 วันที่ 16 ก.ค.2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
05/18/2017 - 17:22 ประกาศการเปิดการซ่อมเสริมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา (เฉพาะนักเรียน นักศึกษาค้างปีการศึกษา)
05/18/2017 - 11:26 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาแผนกการโรงแรม จำนวน 12 รายการ
05/16/2017 - 08:55 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา
05/15/2017 - 08:58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
05/08/2017 - 11:33 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ
05/05/2017 - 11:22 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ชั้นสูง จำนวน 1 ชุด

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


 


ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์