ข่าวประชาสัมพันธ์

11/24/2015 - 16:48 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
11/24/2015 - 10:20 ตารางกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-10 ธ.ค.2558
11/20/2015 - 16:24 ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ระยอง ปีการศึกษา 2558
11/19/2015 - 11:18 วิทยาลัยเทคนิคระยองประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์
11/13/2015 - 12:03 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 9 อัตรา
11/11/2015 - 14:51 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Touch-enabled Interactive Projecter) ประจำปีงบประมาณ 2559
11/10/2015 - 15:59 ขอเชิญวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครร่วมประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง งานทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์(PLC) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา2558 ในวันที่ 19 พ.ย.2558
11/02/2015 - 09:10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา
10/30/2015 - 14:36 เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558-2559
10/29/2015 - 16:56 ตารางเวรเดือนพฤศจิกายน 2558

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college

 
  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์