You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

02/26/2015 - 13:05 คำสั่งที่ 0160/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดหาและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและจัดแฟ้มเอกสาร เพื่อรับการประเมินภายในสถานศึกษา
02/25/2015 - 17:00 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 3 งาน
02/25/2015 - 16:57 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
02/24/2015 - 16:23 กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.3และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
02/23/2015 - 15:22 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 63 รายการ
02/19/2015 - 13:55 ตารางเวรเดือนมีนาคม 2558
02/11/2015 - 14:32 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึก จำนวน 84 รายการ
02/10/2015 - 14:59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด
02/09/2015 - 13:33 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาห้องทดสอบโลหะวิทยา จำนวน 1 งาน
02/04/2015 - 09:22 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2558 จากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช.และปวส.

Rayong Technical college


  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์