You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

03/23/2017 - 09:48 นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน ต้องเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้
03/23/2017 - 09:37 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License จำนวน 1 ชุด
03/22/2017 - 10:39 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2560 ทุกสาขาวิชา โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
03/20/2017 - 14:38 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ
03/17/2017 - 16:16 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
03/17/2017 - 14:57 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยองรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
03/17/2017 - 13:56 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 รายการ
03/16/2017 - 08:50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
03/15/2017 - 14:48 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน (75 ชั่วโมง) มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
03/13/2017 - 10:57 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


 


ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์