News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในช่วงเย็น ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบให้นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้กล่าวรายงานโดย ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเข้าร่วม จำนวน 57 ทีม และ สถานศึกษาในสังกัดอุดมศึกษา จำนวน 14 ทีม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมเวิลด์ไดแด็ก (WORLD DIDAC ASSOCIATION) ในการจัดกิจกรรมการอบรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจหันมาสนใจศาสตร์ ด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ก้าวไปสู่ในยุคประเทศไทย 4.0

ข่าว

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (หมวดวิชาภาษาไทย)

ประกาศ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ และ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ คนงานหญิง)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง (หมวดวิชาภาษาไทย)

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อชดเชยเครื่องมือที่ชำรุด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตรจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,การโรงแรม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตรจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,การโรงแรม)

ประกาศ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)