News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

ข่าว

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ช่างไฟฟ้า,การโรงแรม)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา

ประกาศยกเล...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถยนต์)

เปิดรับสมัครแข่งขัน “พจนานุกรม” โดยสามารถสมัครได้ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เปิดรับสมัครแข่งขัน “แต่งคำขวัญห้องสมุด คำขวัญรักการอ่าน” โดยสามารถสมัครได้ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศรับส...

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายช...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายช...