News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

ข่าว

ประกาศ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ และ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ คนงานหญิง)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง (หมวดวิชาภาษาไทย)

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อชดเชยเครื่องมือที่ชำรุด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตรจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,การโรงแรม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตรจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,การโรงแรม)

ประกาศ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ)